top of page

Chính sách quyền riêng tư của dịch vụ

We at Interest LLC. (sau đây gọi là 'Công ty') sẽ xử lý tất cả thông tin người dùng liên quan đến các dịch vụ trò chơi của Công ty dưới tên thương hiệu Dịch vụ quan tâm và tất cả các dịch vụ liên quan của nó (sau đây gọi chung là 'Dịch vụ') theo những điều sau đây.

 

Thông tin thu được và phạm vi sử dụng

Công ty sẽ sử dụng và thu thập thông tin của người dùng theo những cách sau:

 

Thông tin người dùng

 ・ Thông tin do người dùng đăng ký

Để cho phép người dùng sử dụng Dịch vụ suôn sẻ nhất có thể và thúc đẩy giao tiếp dễ dàng giữa những người dùng, người dùng có thể được yêu cầu đăng ký các chi tiết bổ sung như thông tin hồ sơ, tên nhân vật, v.v. Mọi thông tin hồ sơ và tên nhân vật được hiển thị trên dịch vụ, và bất kỳ thông tin nào khác (văn bản, hình ảnh, video, v.v.) do chính người dùng đăng ký hoặc đăng để hiển thị cho người dùng khác, sẽ có thể xem được đối với người dùng khác. Việc gửi như vậy là tùy chọn, nhưng Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, có thể không truy cập được khi thông tin đó không được gửi.

 

 ・ Sự kiện khuyến mại

Có thể có những trường hợp người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp các chi tiết như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, giới tính và ngày sinh của họ, v.v., cho mục đích khảo sát, rút thăm cũng như các sự kiện khuyến mại khác, trong đó Công ty yêu cầu các chi tiết này để chuyển phát nhanh các giải thưởng, và để chuyển các sản phẩm đã mua, v.v., cho người dùng.

 

・ Thông tin liên hệ của người dùng 

Công ty thu thập thông tin người dùng khi thông tin người dùng được nhập vào biểu mẫu yêu cầu trực tuyến của Công ty, bao gồm địa chỉ email, loại thiết bị và loại hệ điều hành, v.v., để giúp thiết lập danh tính của người dùng, để kiểm tra các vấn đề được báo cáo và đưa ra phản hồi thích hợp cho những yêu cầu.

 

Thông tin về việc sử dụng dịch vụ

·Bánh quy

Để cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho người dùng, cũng như cho các mục đích bảo trì và bảo mật, Cookie sẽ được sử dụng để lưu trữ các cài đặt của người dùng, để ghi lại số liệu truy cập cũng như theo dõi các kiểu sử dụng và thống kê. Người dùng có thể chọn hủy kích hoạt Cookie, tuy nhiên trong những trường hợp như vậy, người dùng sẽ không thể sử dụng các phần của Dịch vụ yêu cầu Cookie hoạt động, chẳng hạn như phần yêu cầu người dùng đăng nhập.

 

・ Nhật ký

Khi truy cập Dịch vụ, địa chỉ IP, loại trình duyệt và ngôn ngữ trình duyệt, v.v. của người dùng, sẽ được tự động lấy và lưu trữ. Thông tin đó sẽ được sử dụng để phân tích môi trường của người dùng, do đó cho phép Công ty cung cấp Dịch vụ tốt hơn, cũng như để ngăn chặn bất kỳ hành vi trái phép / gian lận nào ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ thông thường.

 

・ Thông tin thiết bị 

Đôi khi có thể lấy được thông tin thiết bị của người dùng (loại hệ điều hành, số sê-ri, ID quảng cáo, v.v.). Công ty cũng có thể liên kết các ID quảng cáo có được với các số nhận dạng nội bộ được cung cấp cho mỗi người dùng. Thông tin này sẽ được sử dụng để cung cấp một dịch vụ tốt hơn, cũng như cho các mục đích nhận dạng và ngăn chặn bất kỳ hành vi trái phép / gian lận nào gây cản trở hoạt động của Dịch vụ bình thường.  

 

Mục đích sử dụng

Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân có được cho các mục đích sau được liệt kê dưới đây:

 

・ Để cung cấp một Dịch vụ không bị xáo trộn và trơn tru cho người dùng

・ Để ngăn chặn bất kỳ việc sử dụng trái phép / gian lận nào đối với Dịch vụ

・ Tổng hợp dữ liệu thống kê về Dịch vụ

・ Thực hiện nghiên cứu và phân tích nhằm xem xét và cải thiện Dịch vụ

・ Cho phép Công ty giải quyết các thắc mắc của người dùng một cách hiệu quả

・ Để cung cấp thông tin liên quan đến Dịch vụ, v.v., cũng như thông tin quảng cáo từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi

・ Để cung cấp những phát triển mới trong tương lai về Dịch vụ

・ Để rút thăm những người chiến thắng cho các sự kiện khuyến mại, quà tặng chuyển phát nhanh cho những người chiến thắng đó và để giao các sản phẩm đã mua, v.v.

・ Để thực hiện kiểm tra danh tính khi người dùng thực hiện một cuộc điều tra, v.v.

・ Thông báo cho người dùng về bất kỳ thông tin quan trọng nào khác liên quan đến Dịch vụ và liên hệ với người dùng khi cần thiết

 

Cung cấp thông tin

Công ty sẽ không bao giờ cung cấp thông tin người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người dùng, trừ khi Công ty có nghĩa vụ và / hoặc được phép làm như vậy theo luật hiện hành.

 

Ủy nhiệm thông tin

Công ty có thể giao phó, trong phạm vi Công ty cho là cần thiết để đạt được mục đích đã định liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, việc xử lý thông tin cá nhân được thu thập từ người dùng, toàn bộ hoặc một phần, cho người được ủy thác. Trong những trường hợp như vậy, Công ty sẽ đánh giá đầy đủ tư cách hợp lệ của người được ủy thác, áp đặt thỏa thuận bảo mật đối với người được ủy thác và thiết lập một hệ thống quản lý thông tin thích hợp.

 

Sử dụng thông tin được chia sẻ

Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với đối tác kinh doanh khi cần sự hợp tác của đối tác kinh doanh để tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho người dùng.

Trong trường hợp đó, Công ty sẽ thông báo cho người dùng về mục đích chia sẻ thông tin, tên của đối tác kinh doanh và người quản lý thông tin, cũng như loại thông tin được chia sẻ liên quan trước khi chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với đối tác kinh doanh đó.

 

Mô-đun của bên thứ ba 

Ứng dụng của chúng tôi sử dụng các đại lý quảng cáo của bên thứ ba để đặt quảng cáo trên Internet hoặc trên các phương tiện truyền thông khác. Để đo lường hiệu quả của các quảng cáo nhằm xác định số tiền phải trả cho các đại lý quảng cáo, chúng tôi cài đặt các mô-đun bên thứ ba trong Ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể cài đặt các mô-đun của bên thứ ba trong Ứng dụng để giúp chúng tôi hiểu cách Dịch vụ được sử dụng. Có thể xem thông tin chi tiết về Ứng dụng mà anh ấy sẽ cài đặt các mô-đun của bên thứ ba đó  đây.  

 

Quyền của người sử dụng

Người dùng có thể, thông qua các thủ tục do Công ty xác định, gửi cho Công ty yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân. Đến lượt mình, Công ty sẽ tiết lộ những thông tin đó ngoại trừ các điều kiện sau:

 

・ Khi tiết lộ có khả năng gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền hoặc lợi ích khác của người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác

・ Khi việc tiết lộ có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của Công ty

・ Khi việc tiết lộ chính nó sẽ cấu thành vi phạm luật và / hoặc quy định

・ Khi Công ty không thể xác minh quyền sở hữu của người dùng đối với thông tin cá nhân được yêu cầu tiết lộ.


Sau khi tiết lộ thông tin, người dùng có thể thông qua các thủ tục do Công ty xác định, gửi cho Công ty yêu cầu sửa, thêm hoặc xóa thông tin cá nhân của người dùng, nếu người dùng thấy thông tin cá nhân đã đăng ký với Công ty là không chính xác. Trong những trường hợp như vậy, Công ty sẽ nhanh chóng điều tra yêu cầu để đạt được mục đích người dùng mong muốn và chỉnh sửa, thêm hoặc xóa thông tin cá nhân trên cơ sở các phát hiện của Công ty.

 

Khi người dùng yêu cầu Công ty tiết lộ thông tin cá nhân của họ mà không thể được xác nhận / truy cập thông qua Dịch vụ, Công ty có thể thu người dùng một khoản phí nhất định cho các thủ tục tiết lộ. Người dùng có thể tự do lựa chọn việc họ có cung cấp cho Công ty thông tin cá nhân của họ hay không, tuy nhiên, người dùng có thể không thể sử dụng một phần của Dịch vụ cho đến khi họ đã cung cấp cho Công ty những thông tin cần thiết.

 

Các sửa đổi đối với Chính sách Bảo mật này 

Chính sách Bảo mật này có thể được sửa đổi định kỳ. Người dùng sẽ được thông báo về những thay đổi quan trọng theo cách dễ nhận biết.

 

Yêu cầu

Nếu người dùng có bất kỳ sự không chắc chắn nào về Chính sách bảo mật này hoặc có thắc mắc, khiếu nại hoặc nhận xét về việc xử lý thông tin cá nhân liên quan đến Dịch vụ, người dùng được yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu này.

mẫu này

 

Chính sách Bảo mật này đã được tạo vào ngày 10 tháng 4 năm 2020.

bottom of page